Na Tvůj maturák Ti najdeme všechno od stužek až po fotografa.

Všeobecné obchodní podmínky portálu maturak.cz

Všeobecné obchodní podmínky portálu Maturák.cz

Úvodní ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky (dále také „VOP“) podnikatele David Matějíček, IČ: 72131314, se sídlem Ke skleníkům 150, Roudné 370 07 České Budějovice,  e-mail: info@ematurak.cz (dále také Poskytovatel) jsou nedílnou součástí smlouvy či jiného smluvního ujednání, jejímž prostřednictvím je mezi Objednavatelem a Poskytovatelem uzavřena smlouva o poskytnutí prostoru na portále Maturak.cz. Nejsme plátci DPH.

2. Poskytovatel je provozovatelem portálu Maturak.cz dostupného ke dni podpisu této smlouvy na www.maturak.cz, který je vystavěn tak, aby umožňoval elektronickou prezentaci služeb Objednavatele.

3. Objednavatel je fyzická nebo právnická osoba, která typicky v rámci své podnikatelské činnosti uzavírá s Poskytovatelem smlouvu o poskytnutí prostoru na portále Maturak.cz, jejímž obsahem je zveřejnění informací o Objednavateli na portále Maturak.cz dostupném na www.maturak.cz.

Firemní zápis

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Předmětem smlouvy je závazek Poskytovatele k poskytnutí prostoru na portále Maturak.cz k veřejné prezentaci údajů o Objednavateli a jím poskytovaných službách. Objednavatel se zavazuje za toto zveřejnění uhradit Poskytovateli odměnu.

2. Objednavatel svou objednávkou získává přístup do svého elektronického profilu prostřednictvím portálu Maturak.cz. Firemní zápis je na základě objednávky vytvořen Objednavatelem skládající se zejm. z obchodního označení (jméno a příjmení u fyzické osoby, název právnické osoby nebo obchodní značky), pod kterým má být prezentován, kontaktních údajů (adresa sídla, pobočky, telefon, e-mail), identifikačního čísla (IČ) a daňového identifikačního čísla (DIČ, pokud je k dispozici), URL - adresy WWW stránek, popisu činnosti, výběru kategorie/ií, produktů, adresy, soc. médií, videí, ve kterém/ých mají být údaje o Objednavateli prezentovány. Objednavatel je oprávněn takto zadané údaje v budoucnu upravovat.

3. Poskytovatel není povinen kontrolovat správnost Objednavatelem zadaných údajů. Poskytovatel smí takto Objednavatelem poskytnuté údaje opravit jen v případě opravy zjevných omylů. V případě, že Objednavatelem zadané údaje zjevně porušují pravidla stanovená obecně závaznými právními předpisy nebo jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek nebo jsou způsobilé přivodit Poskytovateli či jiným třetím osobám škodu, poškodit dobré jméno či dobrou pověst, si Poskytovatel vyhrazuje právo takové údaje nezveřejnit. Poskytovatel není povinen v případě postupu dle tohoto odstavce Objednavatele o takovém postupu upozornit.

4. Elektronický profil Objednavatele bude uveden pouze v kategoriích katalogu dle poskytovaných služeb či zboží Objednavatele.

5. Dle obchodních podmínek není možné uvedení jakékoliv URL adresy v popisu činnosti v profilu Objednavatele či uvedení jakýchkoliv kontaktních informací na fotografiích profilu Objednavatele. Taktéž dle těchto obchodních podmínek není možné:

 • Umístění jakýchkoliv propagačních materiálů jako např. leták apod. do prostoru pro fotografie.
 • Umístění loga nebo jakýchkoliv propagačních materiálů na místo úvodní fotografie.
 • Umístění nadbytečného textu do názvu profilu jako například nejlepší ...., působící v ..... apod.

Tedy uvedení informací, které nesouvisí přímo s názvem daného subjektu.

6. Poskytovatel si vyhrazuje právo neschválit umístění fotografie Objednavatele do aplikace, a to především z důvodů:

 • fotografie neodpovídá danému tématu;
 • na fotografii není obsah zajímavý pro inspiraci v daném tématu;
 • fotografie je ve špatné kvalitě nebo obsahuje urážející, nevhodný či rasistický motiv.

7. Poskytovatel neodpovídá za případné porušení práv třetích osob (zejm. práv autorských), kterého se zadáním údajů do svého profilu dopustil Objednavatel. V případě uplatnění jakýchkoliv sankcí vůči Poskytovateli z titulu takového porušení práv třetích osob je Objednavatel povinen nahradit Poskytovateli v plném rozsahu veškerá Poskytovatelem takto poskytnutá sankční plnění. Pokud Objednavatel zašle Poskytovateli ke zveřejnění na svém profilu fotografie týkající se zejména jeho služeb, uděluje jejich zveřejněním Poskytovateli oprávnění takto zveřejněné materiály použít pro marketingové účely. To platí i za předpokladu, že Objednavatel zašle Poskytovateli písemné odsouhlasení využití fotografií z internetových stránek a sociálních médií Poskytovatele.

8. Vyplněním registračního formuláře na portále Maturak.cz odesílá Objednavatel nabídku na uzavření smlouvy o poskytnutí prostoru na portále Maturak.cz. Smlouva je uzavřena, jakmile nabídku na uzavření smlouvy akceptuje Poskytovatel potvrzením objednávky Objednavateli zasláním e-mailu, listinnou formou či telefonicky. Za objednávku a potvrzení nabídky na uzavření smlouvy o poskytnutí prostoru na portále Maturak.cz se taktéž pokládá odsouhlasení objednávky telefonicky na základě kontaktování obchodního zástupce portálu Maturak.cz, na jehož základě je Objednavateli elektronickou poštou zaslána faktura na smluvené služby.

9. Poskytovatel je oprávněn požadovat zálohu na úhradu ceny zakázky.

10. Odměna za poskytnutí prostoru na portále Maturak.cz k veřejné prezentaci údajů o Objednavateli a jím poskytovaných službách je stanovena v ceníku. Úhradou zálohové faktury Objednavatel souhlasí s cenou smluvně nastavenou Poskytovatelem.

11. Smlouva o poskytnutí prostoru na portále Maturak.cz je uzavřena na dobu určitou stanovenou v objednávce Objednavatele.

12. Objednavatel je povinen uhradit Poskytovateli za poskytnutí prostoru na portále Maturak.cz v rámci placených profilů odměnu dle aktuálního ceníku zveřejněného zde: https://www.maturak.cz/cenik.html 

Odměna může být hrazena pouze bankovním převodem na základě proforma faktury. V takovém případě přijde na e-mailovou adresu Objednavatele proforma faktura s údaji pro uhrazení odměny za danný objednaný tarif. Dvacet dnů před ukončením platnosti předplaceného balíčku přijde Objednavateli nová proforma faktura. 

 • Pokud bude Objednavatelem uhrazena nejpozději do 14 dnů od jejího doručení, bude předplatné dle daného typu profilu prodlouženo. 
 • Pokud proforma faktura uhrazena nebude, profil bude deaktivován a proforma faktura stornována.

13. V rámci firemního zápisu bude Objednavateli umožněno bezplatně komunikovat s registrovanými uživateli (maturanty), pokud tito uživatelé osloví Objednavatele s dotazem či objednávkou.

14. Za porušení této smlouvy ze strany Poskytovatele nelze považovat stav, kdy své povinnosti nemůže splnit přímo či nepřímo, z příčin, které nemůže ovlivnit (válka či její hrozba, povstání, stávka, sabotáž, veřejné nepokoje, požár, teroristický útok nebo jeho hrozba, bouře, povodeň, výbuch, přírodní pohromy, vládní nařízení nebo omezení EU atd.).

15. Poskytovatel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah všech jednání spojených s předmětem plnění a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály či poskytnuté informace, které mu Objednavatel předloží, za důvěrné, pokud nejsou veřejně známé.

16. Smlouvu lze vypovědět písemnou formou do 14 dnů od uzavření smlouvy, čímž se rozumíode dne akceptace objednávky.

17. Osobní údaje (e-mailové adresy a další) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dle dokumentu "Informace o zpracování osobních údajů“ zde: https://www.maturak.cz/gdpr-zpracovani-osobnich-udaju.html 

18. Obchodní údaje jsou využívány pro účely správy webu, webové analytiky a pro marketingové účely, vždy pouze v přiměřeném rozsahu.

Reklama

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Předmětem smlouvy je závazek Poskytovatele k poskytnutí reklamního prostoru na portále Maturak.cz k veřejné prezentaci reklamních sdělení Objednavatele po sjednanou dobu a za sjednaných podmínek. Objednavatel se zavazuje za toto zveřejnění uhradit Poskytovateli odměnu.

2. Objednavatel ve své písemné či e-mailové objednávce (nabídka na uzavření smlouvy o poskytnutí reklamního prostoru na portále Maturak.cz) specifikuje druh reklamního sdělení (např. PR článek, Newsletter na uživatele, bannerová reklama, uveřejnění soutěže ad.), dobu zveřejnění, popř. jiné podmínky zveřejnění reklamního sdělení. Objednávka musí být doručena v přiměřené lhůtě před počátkem požadované doby uveřejnění. Totéž platí i o reklamním sdělení a jeho nosiči. Objednavatel je oprávněn měnit obsah reklamního sdělení, je povinen doručit nový obsah Poskytovateli nejméně tři pracovní dny před požadovaným datem změny.

Smlouva je uzavřena, jakmile nabídku na uzavření smlouvy akceptuje Poskytovatel potvrzením objednávky, když toto potvrzení Objednavateli zašle e-mailem, listinnou formou či sdělí telefonicky. Poskytovatel si vyhrazuje právo zaslat Objednavateli svůj protinávrh, kterým modifikuje objednávku Objednavatele, pakliže Objednavatel tento protinávrh akceptuje, je smlouva platně uzavřena. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění reklamního sdělení či dodatečně upraveného reklamního sdělení (zejm. pokud má Poskytovatel za to, že reklamní sdělení zjevně porušuje pravidla stanovená obecně závaznými právními předpisy nebo je v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek nebo je způsobilé přivodit Poskytovateli či jiným třetím osobám škodu, poškodit dobré jméno, či dobrou pověst). Poskytovatel bude o neakceptaci objednávky (či změny reklamního sdělení) informovat Objednavatele bez zbytečného odkladu.

3. Objednavatel se zavazuje dodržovat tyto pravidla:

 • V případě požadavků na změnu je povinen požadavek vznést minimálně 14 pracovních dnů před uveřejněním reklamního prostoru, a to písemnou formou.
 • Vyžadované podklady dodat nejdéle 3 pracovní dny před uveřejněním reklamního prostoru. V případě porušení těchto pravidel zaniká Objednavateli právo na reklamní prostor na portále Maturak.cz, a to bez náhrady škody Poskytovatelem.

4. Smlouvu lze vypovědět písemnou formou do 14 dnů od uzavření smlouvy, čímž se rozumí ode dne akceptace objednávky.

5. Poskytovatel neodpovídá za případné porušení práv třetích osob (zejm. práv autorských), ke kterému dojde v důsledku veřejné prezentace reklamního sdělení Objednavatele. V případě uplatnění jakýchkoli sankcí vůči Poskytovateli z titulu takového porušení práv třetích osob je Objednavatel povinen nahradit Poskytovateli v plném rozsahu veškerá takto poskytnutá sankční plnění. Pokud Objednavatel zveřejní na svém profilu fotografie týkající se zejména jeho služeb, uděluje jejich zveřejněním Poskytovateli oprávnění takto zveřejněné materiály použít pro marketingové účely.

7. Odměna za poskytnutí reklamního prostoru na portále Maturak.cz k veřejné prezentaci reklamních sdělení Objednavatele je stanovena aktuálním ceníkem platným k datu odeslání objednávky dostupným v elektronické verzi zde nebo v Objednavateli akceptovaném protinávrhu.

8. Poskytovatel je v případě rozsáhlejších zakázek nebo z jiných podstatných důvodů (např. krátkodobost zveřejnění reklamního sdělení) oprávněn požadovat zálohu na úhradu ceny zakázky.

9. Objednavatel je povinen uhradit Poskytovateli sjednanou odměnu dle sjednaných platebních podmínek do 14 dnů od vystavení daňového dokladu. V případě prodlení Objednavatele s platbou je Poskytovatel oprávněn účtovat Objednavateli smluvní úrok ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení po datu splatnosti. Pokud nebude peněžitý závazek vůči Poskytovateli uhrazen ani ve lhůtě stanovené ve výzvě k úhradě dlužné částky, zpravidla 15 dnů od data vyhotovení výzvy, je Poskytovatel oprávněn požadovat po Objednavateli navíc zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 % z dlužné částky vzhledem k tomu, že Objednavatel má rezervovaný reklamní prostor u Poskytovatele. V případě prodlení Objednavatele s platbou je Poskytovatel oprávněn požadovat dále náklady spojené s uplatněním pohledávky ve smyslu nařízení vlády č. 351/2013 Sb ve výši 1.200,- Kč. Vedle toho je Poskytovatel oprávněn požadovat další účelně vynaložené náklady, kterým je mj. částka ve výši 250,- Kč za zpracování a odeslání výzvy k úhradě.

10. Reklamní či jiné sdělení dle uzavřené smlouvy bude Poskytovatelem zveřejněno nejpozději do 7 dnů ode dne připsání dohodnuté odměny na účet Poskytovatele, a to nebude-li v objednávce sjednán jiný termín.

11. Odměna dle předchozího odstavce může být hrazena pouze Bankovním převodem na základě proforma dokladu. V takovém případě přijde na e-mailovou adresu Objednavatele proforma doklad s údaji pro uhrazení odměny.

12. Pokud je Objednavatel v prodlení s úhradou svých závazků vůči Poskytovateli více jak 15 kalendářních dní nebo jeho nesplacené závazky překročí celkovou sumu 10.000 Kč, je Poskytovatel oprávněn pozastavit zveřejňování reklamního sdělení Objednavatele. Doba, po kterou nebylo reklamní sdělení Objednavatele zveřejňováno z důvodů prodlení Objednavatele, se plně započítává do doby sjednané veřejné prezentace reklamních sdělení Objednavatele.

13. Za porušení této smlouvy ze strany Poskytovatele nelze považovat stav, kdy své povinnosti nemůže splnit přímo či nepřímo, z příčin, které nemůže ovlivnit (válka, či její hrozba, povstání, stávka, sabotáž, veřejné nepokoje, požár, teroristický útok nebo jeho hrozba, bouře, povodeň, výbuch, přírodní pohromy, vládní nařízení nebo omezení EU atd.).

14. Poskytovatel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah všech jednání spojených s předmětem plnění a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály či poskytnuté informace, kterému Objednavatel předloží, za důvěrné, pokud nejsou veřejně známé.

15. Osobní údaje (e-mailové adresy a další) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

16. Obchodní údaje jsou využívány pro účely správy webu, webové analytiky a pro marketingové účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto VOP mohou být čas od času za účelem zkvalitnění služeb Poskytovatele měněny. O veškerých změnách bude Objednavatel vždy informován. V případě zásadních změn VOP je Objednavatel oprávněn tuto změnu odmítnout. Objednavatel je oprávněn odmítnout změnu nejpozději do 14 dnů od oznámení změny Poskytovatelem, přičemž k později učiněnému odmítnutí se nepřihlíží.

2. Podmínky sjednané v potvrzené objednávce mají před těmito VOP přednost. V těchto dokumentech neupravená práva a povinnosti se řídí zejm. příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.1.2021

Tyto VOP se stávají pro smluvní strany závaznými uzavřením smlouvy, není-li stanoveno jinak. Tyto VOP jsou přílohou smluvních dokumentů Poskytovatele, v případě požadavku budou Objednavateli vydány Poskytovatelem a jsou též zveřejněny na adrese: https://www.maturak.cz/vop.html.

3. Objednavatel je povinen neprodleně informovat Poskytovatele o všech okolnostech, které by mohly negativně ovlivnit splnění jeho závazku k úhradě ceny díla dle smluvních podmínek. Objednavatel je povinen především informovat Poskytovatele o tom, že došlo k rozhodnutí o jeho vstupu do insolvenčního řízení (ať už z iniciativy Objednavatele či insolvenčního soudu) či tento vstup byl navržen některým z jeho věřitelů.

4. Pokud se některé z ustanovení těchto VOP, smlouvy nebo jiných smluvních ujednání stane neplatným či nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost nebo nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení VOP, smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu ustanovení, že takové ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. Smluvní strany se zavazují, že si v takovém případě poskytnou vzájemnou součinnost s cílem neplatné či nevynutitelné ustanovení nebo jeho část nahradit novým ustanovením nebo jeho částí, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení smlouvy, jež má být nahrazeno.

5. Objednavatel souhlasí s případnou změnou osoby Poskytovatele. V případech změny osoby Poskytovatele bude Objednavatel o této skutečnosti vždy vyrozuměn.

6. V případě, kdy se Objednavatel do svého profilu více než 1 rok nepřihlásí, je Poskytovatel oprávněn deaktivovat profil Objednavatele.

7. Toto aktuální znění Obchodních podmínek (VOP) je platné a účinné od 1. 1. 2021 a nahrazuje v plném rozsahu dřívější znění Obchodních podmínek (VOP).

Všeobecné obchodní podmínky portálu maturak.cz | Maturitní plesy Maturak.cz

vytvořeno v FT Sun © 2024 maturak.cz

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.