Na Tvůj maturák Ti najdeme všechno od stužek až po fotografa.

Pravidla soutěže

1. Pravidla soutěže

a. Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) reklamní akce „soutěž o náramky“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže uvedená na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

b. Ustanovení těchto pravidel se stávají účinnými dnem jejich zveřejnění na internetové stránce portal_maturak na Instagramu a Maturak.cz na Facebooku. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považovaná za jediná a úplná.

c. Soutěž je propagační soutěží, která není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. Účelem této soutěže je zvýšení informovanosti veřejnosti a propagace výrobků pořadatele.

d. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována nebo spojena s firmou Facebook. 

e. Pořadatelem soutěže je David Matějíček, Ke Skleníkům 150, roudné, 37007, IČ:72131314, (dále jen „Pořadatel“)

2. Termín a místo konání soutěže

a. Soutěž probíhá v termínu od 27.10.2022 do 12.12. 2022, konkrétně do 12:12 hod na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

3. Účast v soutěži

a. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky a/nebo Slovenska starší 15 let, která není ze soutěže vyloučena ve smyslu článku 6.6 těchto pravidel.

b. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící je povinen respektovat tato pravidla, dodržovat platné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy, zejména v duchu fair play. Použití nečestných a podvodných praktik, obcházení těchto pravidel nebo pokus o jejich zneužití a získání výhry je nepřípustné. Jakékoli porušení těchto zásad opravňuje Pořadatele okamžitě vyloučit příslušného soutěžícího ze soutěže. Pokud se zjistí, že se tato osoba i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

4. Výhra v soutěži, průběh soutěže, mechanismus určení výherce

a. Hlavní výhra v této soutěži jsou níže uvedené produkty GetID:

  • https://www.getid.cz/sharpband-premium-plnobarevny-potisk
  • v počtu návštěv na jeden maturitní ples pro jednu třídu, podle kapacitu objektu v maximálním počtu 1 400 ks.

b. Náhodně vylosovaný výherce
Výhercem v soutěži se může stát každý soutěžící, který v době trvání soutěže:

  • je registrovaný na stránkách www.maturak.cz
  • napíše do komentáře, kdo ze třídy je nejlepší organizátor a označí ho,
  • byl bezprostředně po uplynutí doby konání soutěže náhodně vylosovaný z databáze soutěžících.

c. Výherce (celkem 1) bude náhodně vylosován, a to následující den po skončení soutěže.

d. V případě, že se ukáže, že vylosovaný výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na výhru podle těchto pravidel, bude jako výherce vylosovaný další soutěžící, který se v době trvání soutěže řádně zaregistroval na soutěžních stránkách, splnil všechny podmínky účasti v soutěži vyžadované těmito pravidly a jehož příspěvek do soutěže byl náhodně vylosovaný Pořadatelem jako další v pořadí. Losování výherců se uskuteční až do vyčerpání všech výher v soutěži.

e. Pořadatel je oprávněný kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a vyhrazuje si právo konečného rozhodnutí, či podmínky stanovené pro účast v soutěži a pro dané výhry byly splněny či nikoli. Výhry nemohou získat soutěžící, kteří nesplnili i pouze částečně podmínky stanovené pro dané výhry. Losování výher proběhne náhodným výběrem z databáze soutěžících.

f. Na výhru v soutěži neexistuje žádný právní nárok, nárok na výhru není možné převést na jinou osobu ani na jiného soutěžícího. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit stanovené výhry výhrami podobného typu a podobné hodnoty a změnit podmínky odevzdání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuté třetí stranou tak, aby mohly být výhercům odevzdané v souladu s pravidly soutěže.

g. O jakýchkoli stížnostech rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Jakékoli případné stížnosti týkající se soutěže a jejího průběhu je možné zaslat Pořadateli v soukromé zprávě na instagramový účet portal_maturak nebo na facebookový účet Maturak.cz kdykoli po dobu soutěže, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů od jejího skončení. Pokud vznikne spor mezi Pořadatelem a soutěžícím, strany se zavazují k tomu, že vynaloží veškeré možné úsilí, aby daný spor byl vyřešen smírně. Soutěžící má dále právo obrátit se na Českou obchodní inspekci, kde je možno vzniklý spor mezi Pořadatelem a soutěžícím vyřešit mimosoudně. 

h. Každý soutěžící souhlasí s tím, že společnost Instagram nemá vůči němu žádné závazky. Pořadatel potvrzuje, že soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Instagram a nemá s ní žádný vztah. Soutěž se spravuje na stránce www.maturak.cz v rámci aplikace Instagram a facebook.

5. Předání výher výhercům

a. Pořadatel bude výherce kontaktovat prostřednictvím soukromé zprávy na Instagramu nejpozději do pěti pracovních dnů po vyhodnocení soutěže a vyzve ho, aby zaslal na adresu Pořadatele nebo v soukromé zprávě informaci o své adrese, na kterou mu má být výhra poskytnuta. Každý soutěžící může získat za celou dobu soutěže pouze jednu výhru. Pořadatel se pokusí zastihnout výherce maximálně dvakrát. Pokud výherce neodpovídá na žádný z pokusů Pořadatele do tří pracovních dnů od posledního pokusu, výherce nebude dále oprávněný získat výhru; výhra takového výherce propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněný ji použít za účelem opakovaného losování výher. Pořadatel neodpovídá za neoznámení výhry v případě změny telefonního čísla či e-mailové adresy, pokud mu tato změna nebyla řádně a včas oznámena soutěžícím. Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů.

b. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání nebo jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo nepředat výhru v případě, pokud panují pochybnosti o porušení pravidel soutěže ze strany výherce nebo jakéhokoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy.

c. Soutěžící, kteří nezískali žádnou z výher, nebudou nijak vyrozuměni.

6.Závěrečná ustanovení

a. Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

b. Účastí v soutěži, resp. provedením registrace, vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

c. Pořadatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech, resp. v případech hodných osobního zřetele kdykoli pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž omezit, odložit nebo úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na soutěžních stránkách.

d. Soutěž se řídí platnými právními předpisy České republiky. Vymáhání účasti v soutěži a výhry soudní cestou nebo vyplacení peněžitého plnění nebo nepeněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

e. Registrací do soutěže souhlasí soutěžící pro případ výhry v soutěži s tím, že mohou být pořizovány obrazové či audiovizuální záznamy jeho osoby a tyto následně zveřejňovány ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele soutěže spolu s uvedením jména a příjmení výherce, údajů o výhře a hodnotě výhry. Soutěžící nebude mít nárok na žádnou odměnu v souvislosti s pořizováním a následným zveřejňováním obrazových či audiovizuálních záznamů své osoby a vzdává se v této souvislosti jakýchkoli finančních nebo jiných majetkových nároků, které mu vznikly nebo by mu mohly vzniknout.

f. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele soutěže, bývalí zaměstnanci Pořadatele po dobu třech měsíců od ukončení pracovního poměru u Pořadatele, fyzické osoby jinak spolupracující s Pořadatelem na organizaci soutěže a osoby všem shora uvedeným osobám blízké. V případě, že se výhercem stane takto vyloučená osoba, Pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel. V případě, že se výhercem stane takto vyloučená osoba a tato vyloučená osoba již výhru převzala, výhra není platně získána a je povinna na základě písemné výzvy Pořadatele výhru vrátit, resp. nahradit Pořadateli plnou hodnotu příslušné výhry. V případě, že se výhercem stane takto vyloučená osoba a tato již vyloučená osoba již výhru převzala, výhra není platně získána a je povinná bezodkladně na základě písemné výzvy Pořadatelem výhru vrátit, resp. nahradit Pořadateli plnou hodnotu výhry.

g. Registrací do soutěže soutěžící souhlasí s tím, že Pořadatel, případně jím pověřená osoba, pokud se soutěžící stane výhercem, jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat jeho projevy osobní povahy (video, písmo, hlas, slogan apod.), na internetu, v propagačních materiálech nebo ve sdělovacích prostředcích a na produktech Pořadatele soutěže, a to nejméně po dobu jednoho (1) roku ode dne pořízení těchto záznamů a neomezeně pro interní účely Pořadatele.

h. Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na https://www.maturak.cz/pravidla-souteze.html. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly zveřejněnými na soutěžních stránkách, mají přednost tato úplná pravidla.

i. V případě jakýchkoli sporů, které vyplývají z této soutěže nebo které vznikly v souvislosti s ní, se jednotlivý soutěžící a Pořadatel zavazují, že je budou řešit vzájemnými jednáními a dohodou.

 

V Českých Budějovicích, dne: 27.10.2022 

Pravidla soutěže  |  Maturitní plesy Maturak.cz

vytvořeno v FT Sun © 2024 maturak.cz

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.